Inženýrská geodézie

Naše společnost zajišťuje nezbytný kompletní servis geodetických a jim přidružených speciálních prací při všech typech investiční výstavby (výkon činnosti hlavního geodeta stavby – ÚOZI).

 1. Geodetické práce před zahájením stavební činnosti
  • Podklady pro projektovou dokumentaci (polohopisné a výškopisné zaměření terénu (zájmového území) a přilehlého okolí, zaměření skutečného stavu staveb)
  • Vyjádření správců inženýrských sítí a jejich následné vytyčení
  • Majetkoprávní vztahy (geometrické plány, vytyčení staveniště)
  • Zhotovení bodového pole
 2. Geodetické práce v průběhu stavební činnosti
  • Doplnění bodového pole
  • Polohové a geometrické vytyčení staveb
  • Kontrola geometrie (kontrola bednění, ocelových konstrukcí při svařování, osazení dilatačních uzávěrů, betonových a ocelových konstrukcí během jejich výroby, sestavení mostních konstrukcí, ražby podzemních děl a primárního a definitivního ostění)
  • Monitoring stavebních procesů (výsuny mostních konstrukcí, tažení bednění, monitoring konstrukcí během aktivace nosných systémů a procesů ohrožujících jejich statiku)
  • Vytyčovací práce během zemních prací (silniční a dálniční zemní tělesa, železniční zemní tělesa, skrývky terénu, výkopové práce pro založení staveb)
  • Výpočet kubatur zemních prací
  • Nivelace (TN, TNZP, PN, VPN, ZPN)
  • Etapové a periodické měření deformací (svislých i vodorovných) a přetvoření staveb
  • Zaměření a vyhotovení geometrie jeřábových drah
  • Určování azimutů pomocí gyroteodolitu
 3. Geodetické práce při dokončení stavby
  • Zaměření skutečného provedení staveb (budov, inženýrských sítí, silnic a dálnic, podzemních děl, mostních konstrukcí, vodních děl včetně využití laserového skenování)
  • Vypracování potřebné dokumentace

Fotogalerie

O nás

CCE Praha, spol. s r. o. je geodetická společnost, která byla založena v roce 1999 a od 1. května 2009 je dceřinou společností firmy METROSTAV a.s. Tímto dnem se společnost stala také členem Skupiny METROSTAV.

Kontakty

CCE Praha spol. s r.o.
Bystrá 2243
193 00 Praha 9

tel/fax: 266 011 838
e-mail: info@ccepraha.cz
web: www.ccepraha.cz